Käyttämällä Kennel Upwards -verkkosivun Palvelua sitoudut näihin käyttöehtoihin. Lue seuraavat Käyttöehdot huolellisesti ennen Palvelun käyttöä. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, älä käytä Palvelua. Nämä Käyttöehdot koskevat kaikkea Palvelun käyttöä. Jos tulet tai rekisteröidyt Käyttäjäksi yrityksenä, yhdistyksenä tai jonain muuna juridisena henkilönä, vakuutat samalla, että sinulla on nimenkirjoitusoikeus tai olet muuten oikeutettu sitomaan organisaation näihin Käyttöehtoihin.

 

Palvelun kuvaus

Palvelu sisältää sekä julkista, kaikille avointa materiaalia, että rajoitettua, vain tietylle yleisölle tarkoitettua materiaalia. Rajoitetun materiaalin käyttöoikeus vaatii sekä rekisteröinnin että henkilökohtaisen käyttäjätilin luomisen.

Jotta koko Palvelun käyttö on mahdollista, luodaan Käyttäjälle käyttäjätili Palveluun. Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa siitä, että kaikki käyttäjätiliin liittyvät tunniste- ja vastaavat tiedot, joita tarvitaan Käyttäjän käyttäjätilille kirjautumiseen, pidetään luottamuksellisina ja että niitä käytetään turvallisella tavalla siten, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi.

Jos syntyy epäilys siitä, että ulkopuolinen taho on saanut tietoonsa Käyttäjän käyttäjätiliin liittyvät tunnistetiedot tai että ulkopuolinen taho on päässyt käsiksi Käyttäjän käyttäjätiliin, Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava asiasta. Käyttäjä vastaa kaikesta oman käyttäjätilinsä kautta tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja kaikesta käyttäjätilin toiminnasta.

Koko palvelun käyttöön liittyvät ehdot

Käyttäjän on noudatettava kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Palvelua käyttäessään.

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja osia Palvelusta voidaan tähän kehitystyöhön liittyen muuttaa tai poistaa, mukaan lukien Palvelussa saatavilla olevat ominaisuudet, joko kokonaan tai osittain.

Käyttäessään Palvelua Käyttäjä voi kohdata sisältöä tai tietoa, joka on epätarkkaa, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muuten haitallista. Yleisesti, Kennel Upwards ei tarkista yhteistyökumppaneiden tarjoamaa sisältöä. Kennel Upwards -verkkosivu ei vastaa kolmansien osapuolten (mukaan lukien yhteistyökumppaneiden) tarjoamasta sisällöstä tai tiedosta tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisen tiedon tai sisällön käytöstä tai siihen luottamisesta.

Käyttäjä on vastuussa laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimet) hankkimisesta ja ylläpidosta ja palvelun käyttämiseen ja käyttöön tarvittavista yhteyksistä, sekä niistä aiheutuvista kuluista.

Käyttäjä ei: (i) käytä tai yritä käyttää toisen henkilön käyttäjätiliä; (ii) kopioi, muokkaa tai luo Palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta johdannaisia; (iii) suunnittele, pura, tai muuten yritä saada haltuunsa Palvelun tai siihen liittyvän tekniikan lähdekoodia tai osia niistä; (iv) poista Palvelun sisältämiä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia; (v) poista, peitä tai häivytä  Palveluun sisältyviä mainoksia; (vi) yritä kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Palvelusta saatuja tietoja ilman Kennel Upwards -verkkosivun suostumusta; (vii) käytä robotteja tai muita automatisoituja menetelmiä Palvelun käyttämiseen; (viii) käytä Palvelua muiden kuin Kennel Upwards -verkkosivun nimenomaisesti tarjoamien rajapintojen kautta, kuten tämä verkkosivusto.

Kennel Upwardsilla on oikeus poistaa Käyttäjä Palvelusta välittömästi ja/tai kieltäytyä tarjoamasta Palvelua, jos Käyttäjä väärinkäyttää Palvelua tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa Palvelulle tai Kennel Upwards -verkkosivulle.

Kennel Upwards -verkkosivu käsittelee Käyttäjästä kerättyjä henkilötietoja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Sopimuskausi ja irtisanominen

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa sitovana sopimuksena toistaiseksi.

Vastuunrajoitus

Kennel Upwards ei missään olosuhteissa ole vastuussa Käyttäjälle välillisistä tai suorista vahingoista.

Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset tai Käyttöehtojen rikkominen, päättyminen tai kelpoisuus, josta ei voida sopia osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Suomi.

Muutokset

Kennel Upwards -verkkosivu julkaisee muutetut Palvelun Käyttöehdot verkkosivullaan ja tiedottaa Käyttäjälle Palvelun Käyttöehtojen muutoksesta Palvelussa tai sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on Palveluun antanut. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy mitä hyvänsä Palvelun Käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

Luovutus

Kennel Upwardsilla on oikeus luovuttaa kaikki tai mitkä tahansa näissä Käyttöehdoissa mainituista Palvelua koskevista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan joko kokonaan tai osittain tytäryhtiölleen, seuraajalleen tai liiketoimintavarojensa ostajalle tai hankkijalle ilman Käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kokonaan tai osittain luovuttaa mitään tässä tarkoitetuista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan.